Καταχώριση Εγκατάστασης

ή/και δραστηριότητας επεξεργασίας αποβλήτων στο χώρο παραγωγής

Στοιχεία σύνδεσης
Στοιχεία Εγκατάστασης
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Δραστηριότητα/ες Εγκατάστασης *
Υπαγωγή στο Νόμο Βιομηχανικών Εκπομπών 184(ι)/2013 (Οδηγία 2010/75/ΕΕ-IED)
Υπαγωγή στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 166/2006 (EPRTR)
Σύμβαση με Ατομικό/Συλλογικό Σύστημα
Δήλωση κωδικών ΕΚΑ