Βιβλιοθήκη άρθρων

Ανακοίνωση Τύπου - Εγγραφή παραγωγών Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Εγγραφή Παραγωγών Επικίνδυνων Αποβλήτων

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι, στις 17/7/2020 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Αποβλήτων (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 312/20). Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) αποτελεί την online διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταχώρηση στοιχείων και την τήρηση δεδομένων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στόχο την ιχνηλασιμότητα στη διαχείριση αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το διάταγμα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι παραγωγός ή/και κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται όπως: 

(α)  εγγραφεί στο ΗΜΑ μέχρι τις 31/12/2021,  

(β)  υποβάλλει στοιχεία για την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους και θα αφορούν το προηγούμενο έτος. Η πρώτη υποβολή στοιχείων πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/3/2022 και θα αφορά την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για το έτος 2021. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει κατά την εγγραφή τους στο ΗΜΑ να υποβάλουν την συμφωνία που οφείλουν να διατηρούν με βάση το Άρθρο 15(7) με αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ο όρος παραγωγός ή/και κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων αφορά επαγγελματικά υποστατικά και βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα μέσα από τις δραστηριότητες τους (π.χ. μηχανικοί αυτοκινήτων, τυπογραφεία, στεγνοκαθαριστήρια, ξυλουργεία, φαρμακεία, ιατροί, οδοντίατροι, νοσοκομεία/κλινικές κλπ).  

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και στην ιστοσελίδα του ΗΜΑ (http://ewr.moa.gov.cy) υπάρχει υποστηρικτικό υλικό για εύκολη καθοδήγηση στην εγγραφή και καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΗΜΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης: 

• από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:30 π.μ – 12:30 μ.μ., στο τηλέφωνο: 22408934 ή  

• με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dwr@environment.moa.gov.cy.