Καταχώριση Δραστηριότητας Εμπορίας/Μεσιτείας

Στοιχεία σύνδεσης
Στοιχεία Δραστηριότητας Εμπορίας/Μεσιτείας
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Σύμβαση με Ατομικό/Συλλογικό Σύστημα
Δήλωση κωδικών ΕΚΑ
Άδειες
   
Επιλογή αρχείου Αλλαγή
Aρχείo τύπου pdf εώς 10MB


Ακύρωση
Οι χρήστες φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν κατά την καταχώριση τους στο Η.Μ.Α.