Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς

Στοιχεία σύνδεσης
Στοιχεία Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Σύμβαση με Ατομικό/Συλλογικό Σύστημα
Δήλωση κωδικών ΕΚΑ
Άδειες
   
Επιλογή αρχείου Αλλαγή
Aρχείo τύπου pdf εώς 10MB


Ακύρωση
Οι χρήστες φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν κατά την καταχώριση τους στο Η.Μ.Α.